Zvukařská škola

.

Reference aneb "Řekli o nás..."

Aktualizováno čtvrtek 9. květen 2024 8:24

V devadesátých létech minulého století nebyly zvukařské školy, kde by se mohl zájemce vzdělávat v tomto oboru. A tak jsem se učil praxí od starších kolegů koukajíc pod prsty. Pak jsem však delší čas pracoval v jiných oborech, abych se následně vrátil zpět ke praxi zvukaře a osvětlovače. Technologie však poskočily mílovými kroky a já hledal alternativu, jak se vzdělávat jinak, než pomocí on-line video kurzů. Našel jsem tedy na internetu Zvukařskou školu Jindry Varhana. Zvukařských škol a kurzů je více, ale pouze jedna je ta pravá. „Ale která?“, pokládal jsem si otázku. Pak jsem zavolal profesionálnímu zvukaři Pavlovi Vojtovi, které jsem mimochodem viděl před mnoha lety, protože jsem pracoval v jiném oboru a ten mi potvrdil stručně: „Má to smysl ! Přihlaš se !“ Jasná odpověď, jasné stanovisko, jednoznačný směr.

A ml pravdu ! Zvukaská kola Jindry Varhana není pouze njaký obyejný kurz, kde se dozvíte základní vci, které by jste stejně na on-line sítích nali také, pípadně si je zakoupili. V Zvukaské kole Jindry Varhana získáte neuvěřitelné mnoství informací, které je téměř nereálné vstebat od velkého mnoství profesionálních zvukařů.

kola je umístna v píjemné prostedí, kde je uebna pro teorii a jednoduchou praxi, sál pro vtí praktické ukázky a také bar s oberstvením. Vuka je doslova jedna velká a velmi rychlá „nalejvárka“, kterou vdy prezentuje profík a zejména praktik s aktivní praxí. Kdykoli se můžete zeptat na cokoli. ádná otázka není hloupá! Je skvlé, když se ptáte i na úplné jednoduchosti. Vdy dostanete trplivou odpověď. Když nerozumíte, dostanete znova a znova odpověď. Navíc v této kole je více velmi kvalitních lektorů s velmi dobrou rétorikou. Kadý vysvtluje trochu jinak a tak je moné se ptát více lidí a dostanete na jednu otázku více úhlů pohled...

Kadé pondlí jsem byl naprosto fascinován novmi tématy. Bavili mě často velmi vtipní a zábavní lektoi. Bylo jednoznaně znát, e tito lidé mají vechny pedávané zkuenosti odité praxí. To zásadní a dleité. Uí Vás zvukai, které pak můžete vidt na tch nejvtí koncertech v R.

Je skvlé, e můžete mít do ptě dotazy, na které lektoi rádi, ochotně a srozumitelně odpovídají. Navíc Vám vnují tolik asu, kolik potebujete a to s velkou ochotou, neb si pejí, aby jste tématu opravdu porozuml.

Sám si odnáím z kurzu mnoho informací ať už audio-vizuálních, osobních, tak také prezentací a skript a v neposlední adě také odkaz, rad a doporuení. Osobní úast v této kole nenahradí jakkoli on-line kurz !

Vzhledem k velkému mnoství odbornch informací téměř není moné si ve zapamatovat a uvést do praxe. Dleitá nosná mylenka, kterou jsem v prbhu kurzu pijal, je následující:

Zvukaská kola Jindry Varhana ti nabízí vdt a znát monosti, jako se dostat ke kýženému vsledku. Je tedy dleité vdt, co je a co není moné. Následně pak můžeš poádat kolegu zvukae teba ve studiu ke stihu a úprav, o které víe lze udlat podle Tvé pedstavy realizovat, protoe jsi ve kole dostal vechny potebné informace, ale pronajmeš si ruce odborníka, který tyto úpravy dlá kadý den a tak ti práci udlá dle Tvch pedstav za zlomek asu.

***

Vtina lektorů byli naprosto skvlý ať už v hodinách teorie, tak následně v praktickch ukázkách mixpultů a jinch audio zaízení. Rozhodně vak musí vyzdvihnout mimo Jindru Varhana jetě Honzu afaíka též zvaného áfa. Vborné jazykové dovednosti. Skvlý rétor. Velmi poutavé, vtipné a zábavné pednáky. Obrovské mnoství informací za krátký čas. Velmi vysoká znalost a odbornost. Perfektně vysvtluje a je ochotný se vracet k tématu tak dlouho, dokud nerozumíte. áfa je dle mého úhlu pohledu vynikající lektor, který je navíc celoivotní praktik na velkch koncertech a festivalech. Kdo více už by ml uit, vzdlávat a pedávat znalost a zkuennosti?

***

Závrem mé recenze na Zvukaskou kolu Jindry Varhana bych si dovolil pipomenout prezentujícím, e to, co oni denně dlají desítky let, je asto pro studenty zcela nové. Nkdy může bt pro lektora těžké odhadnou, k jakm až základm je teba jít pro pochopení daného tématu. Je fajn hlídat úroveň znalostí celého kurzu. Nkdy íkat a opakovat i zcela banální vci mohou bt pro studenty velmi dleité.

Teorie je vdy dleitá a na základě ní se pak uvádí znalosti do praxe lépe. Ale to nkdy může trvat léta. asto je mnohem vhodnjí si vzít inspiraci z konkrétní praktické innosti od profesionál. Podívat se, jak kapelu zvuí jeden zvuka, druh, tetí a doslova obkoukat, pípadně i kopírovat jeho pístup. Následně si pak lovk vzpomene na hodiny teorie a nyní vidí v praxi uívané postupy. Pak si může zaít a upravit postupy dle svého...

Doporuil bych vnovat znanou ást kurzu detailním praktickm pracovním postupů prezentujících zvukařů. Mnohokrát jsme slyeli, e pokud se ti zvuk líbí a objednateli pro kterého pracuješ také, tak je vechno v poádku. Slyeli jsme také, e nikoli jedno eení je správné, ale e můžeme k podobnému vsledku dojít rznmi cestami a e je to na nás. Zkrátka já bych jednoznaně doporuil v teorii i praxi uvádt pesné návody, jak danou vc dlá prezentující zvuka, protoe to má prostě odito. Konkrétně tedy. Takto vsím P.A. Takto jej natáím a pro. Takto umísuji monitorák, takto odposlechy, proč rovna tyto bedny? Takto zvuím bicí, basu, dechy, struny, zpvy. Pouívám tyto kabely, tyto mikrofony, tyto stojany a umísuji je obvykle pímo takto protoe mě to takto bere nejlepí zvuk a nejméně peslech. Následně pak hlídám pro dané nástroje zejména tyto korekce. Pro dané nástroje pouívám zejména tyto efekty atp.

Doporuil bych dále mít k dispozici prezentace a dalí poklady ideálně pedem a nebo v den pednáky. Je to mnohem lepí, než posílat PDF pozdji.

***

Celkově hodnotím Zvukaskou kolu Jindry Varhana jako pravdpodobně nejlepí kolu daného oboru v eské republice a jednoznaně ji doporuuji.

HODNOTA odbornch znalostí a zkueností, které od profesionálních zvukařů získáte v této kole na pednákách, pozdji na praktickch ukázkách a dále v mnoha dodanch materiálech, znaně pevyují velmi nízké a vstícné kurzovné. Pomr ceny a hodnoty získanch informací je naprosto vynikající !

Velmi si Váím vech pednáejících, kterch bylo reálně více jak ti desítky a musím íci, e kadá pednáka byla hodnotná a zajímavá. Celý kurz je doslova narvaný informacemi a kadá minuta má smysl. Nenael jsem hodiny, které by byly méně zajímavé nebo „vyplující as“ tak, jak je to asto u konkurenních kol a kurz.

Mnohokrát dkuji Jindrovi za jeho as, ochotu a trplivost. Velmi si Váím toho, e sestavil pomrně velký tm profesionál, se ktermi jsme se mohli seznámit a kteí nám pedávali znalosti a zkuenosti.

Jetě jednou mnohokrát dkuji.

Petr Likutín školní rok 2023-2024


 

 Do zvukařského oboru jsem se pomalu dostávala v práci, pracuji v malém kulturním klubu, který nemá svého zvukaře a tak bylo potřeba ozvučit veřejné zasedání, taneční, divadelní představení, dětskou akci nebo třeba dětský den venku. Vše jsem se pomalu učila díky občasným radám od zvukařů, kteří se zde vždy objevili na nějaké akci, později jsme začali využívat zvukaře z okolí. Zvučení jsem měla nějakým způsobem nastavené a běda, když někdo nějaký čudlík otočil jinak a ono to nehrálo. Byla jsem v háji. Tyhle překvapení nemám ráda a tak když jsem ještě před pandemií uviděla kurz na zvukaře, přemýšlela jsem, že se přihlásím. Pak z toho sešlo a odvahu jsem dostala až loni v září. A nelituji toho.

Bylo spoustu věcí, které se nějak děli a já neměla ani trošku páru o tom, proč̌ to tak je. Proč to píská, nehraje anebo hraje blbě. Pár základních věcí jsem věděla, ale souvislosti mi nikdo neřekl. Můj cíl není zvučit velké koncerty, nebo nahrávat ve studiu, ale vědět, co a jak udělat aby se z těch krabiček, mikrofonů a bedniček dostaly uchu příjemné tóny třeba na žákovském koncertu umělecké školy. Takže žádné profi, to u mě nehrozí. Ale čím víc o tom vím, tím víc bych toho chtěla umět. Kdo ví. Ve škole jsme se dozvěděli spoustu informací, které ještě alespoň já budu muset dlouho zkoušet aplikovat do praxe. Zvukařina je ve velké míře o pokusu, omylu, a citu ale hlavně štěstí, alespoň tak jsem to pochopila. Můžete se stokrát snažit, mít vše tak jak má být a stejně to jak vypadá výsledek nemáte na 100% pod kontrolou. Šáfa do nás nasypával informace o tom, jak vzniká zvuk, co to je, jak se šíří, co ho ovlivňuje, odkud a kam se přes ty kabely dostává a pro mě občas věci daleko neznámé. Často řečí a výrazy, které mi byly a jsou stále ve velké míře cizí. I když jednu pozitivní věc to má – díky naší /mé a kolegyně Sylvy/ neznalosti, vznikl zvukařský́ slovník, který Honza dal a stále dává dohromady. Světe div se na internetu nic takového nebylo. Výrazů, které se spojují se zvukařinou je mnoho. Slovníček stojí za to, protože ho autor píše s humorem, nadhledem a hlavně díky praxi ví jak to nejlíp napsat, aby to člověk úplný laik pochopil. Nejvíc se mi líbili hodiny o mikrofonech. Do té doby jsem vůbec neměla ani páru o tom, že základem dobrého zvuku je především kvalitní, dobře vybraný mikrofon s vhodnou směrovostí a o tom že mikrofonů je takový výběr vůbec ne. Vysvětlil a ukazoval, jaký a kam se který mikrofon víc hodí. Ve finále jsme se stejně dozvěděli, že univerzální příručka jak a na co vybrat který mikrofon neexistuje a je to pouze o doporučení a hlavně o citu jak který si zvukař vybere a má s ním dobré zkušenosti. Ty budeme muset ještě nějakou dobu sbírat a postupně pokus, omyl se dostávat do lepšího povědomí. Další částí školy bylo zvučení kapely. To bylo to super a o to jsem měla hlavně zájem. My holky pochopíme určité věci, až když je vidíme naživo. Kapelu jsme zvučili na analogovém pultu. Kluci byli fajn. Měli s námi trpělivost. Dozvěděli jsme se spoustu důležitých věcí: jak motat kabely, jak zvučit kopák, kam ho dávat na pultu a jiné. Tyto praktické hodiny jsou podle mého názoru jedny z nejužitečnějších, protože zažitá zkušenost je prostě nejlepší. 

Pak přišly lekce s Láďou Greinerem a ProTool software. Super hodiny s opravdu skvělým učitelem. Jeho vyprávění měla tu správnou jiskru a zapálení pro to nám předat úplně všechno co ví. Dokázala bych poslouchat jeho přednášky klidně dál a závidím jeho studentům, že mají takového učitele. 

Kurz jako takový mi dal spoustu informací, některé věci co jsem věděla se mi tak nějak spojili a určitě jsem se seznámila se spoustou zajímavých lidí, ať už z řad studentů nebo přednášejících. Jsem ráda, že jsem se přihlásila, bohužel jsem díky náročné práci neměla tolik času se učit a získané informace tzv. zažít. Snad bude čas a příležitost se se získanými znalostmi více skamarádit a začít zvučit třeba tu Zušku, která byla mým hlavním cílem. Na kurzu bych uvítala více praxe s tím jak a kam co zapojit a jak se vlastně pracuje od začátku do konce třeba se zvučením kapely nebo pěveckého souboru. 

Děkuji všem přednášejícím, Jindrovi za to, že ho vůbec napadlo školu otevřít a tak jak na začátku říkal, že žádný kurz z nás zvukaře neudělá, pouze ukáže tu cestu a na nás bude, jak s informacemi dále naložíme. Zvukař to je hodně, hodně praxe! Přeji zvukařské škole, aby měla hodně spokojených studentů. 

Jana Urbánková ročník 2022-2023 


 Do kurzu jsem se přihlásil hlavně proto, abych se jako amatérský muzikant lépe zorientoval v technických aspektech hudby, které jsem dlouhá léta celkem úspěšně ignoroval a také kvůli domácímu nahrávání sebe sama. Musím říct, že pro člověka, který nemá jako zvukař prakticky žádné zkušenosti, je to velké sousto. Ve výkladu jsem se místy ztrácel, ale to je opravdu dáno spíš povahou probírané látky, která je velmi komplexní. Tomu odpovídá i obsah přednášek - od fyzikální podstaty zvuku, přes akustiku, elektroakustické řetězce, mikrofony, reproduktory, procesory, až po praktické ukázky analogových a hlavně digitálních mixážních pultů. Vše je završeno několika lekcemi, kde se žáci naučí základní ovládání softwaru ProTools, což mě osobně zajímalo nejvíc. Oceňuji, že výklad ProTools neprobíhá pouze názorně, ale vše si můžete rovnou sami vyzkoušet na zapůjčených laptopech. 

Proti formě, jakou kurz probíhá, toho nelze mnoho namítnout. Lektoři jsou erudovaní a je vidět, že všichni mají velké celoživotní zkušenosti v oboru a nadšení pro věc. Ochotně zodpoví veškeré možné i nemožné dotazy. Skripta jsou po obsahové stránce velmi bohatá, akorát by si podle mě zasloužila korekturu, čtení by pak bylo příjemnější. Je mi zcela jasné, že jde o zvukařský a ne jazykový kurz, ale je škoda, že tak cenné informace jsou podány místy trochu chaoticky a s chybami v textu. 

Několik lekcí bylo věnováno předváděčkám pultů různých značek. Pro mě, jako pro člověka, který nemá s žádným větším pultem zkušenosti, byla tato část kurzu lehce nezáživná. Ztrácel jsem se v ovládacích prvcích jednotlivých pultů a na jejich vyzkoušení nebylo kvůli počtu účastníků příliš času, ale chápu, že s tím se dá jen těžko něco dělat. Jako úvod do problematiky a ukázka přístupu jednotlivých výrobců slouží tyto přednášky dobře, ale neumím si moc představit, že bych si na jejich základě vybral pult ke koupi, k tomu by bylo potřeba se s ním více seznámit. 

Velmi cením praktickou část kurzu ve formě odborné stáže v Lucerna Music Baru, která byla zábavná a přínosná. Kvůli covidové situaci už to vypadalo, že o praktickou část možná přijdeme, ale naštěstí se tak nestalo. S covidovou situací souvisí ještě skutečnost, že kurz se konal na dvakrát. Poprvé musel být v průběhu zrušen a následující rok jsme pak bez jakéhokoliv doplatku začínali zase od začátku. Tím jsme několik úvodních lekcí probrali dvakrát, což nebylo vůbec na škodu. Tento přístup je více než fér a ještě jasněji ukazuje, že hlavní motivací pro konání kurzu skutečně není výdělek, ale upřímná snaha předat zkušenosti a poskytnout odrazový můstek každému, kdo má zájem být dobrým zvukařem.

Můj celkový dojem z kurzu je velmi pozitivní a provází ho pocit, že jsem za svoje peníze dostal víc, než jsem očekával. Mám teď mnohem lepší představu o zvukařské práci a o povaze zvuku vůbec, což se mi bez pochyby bude hodit i jako muzikantovi. Chcete-li být profesionálním zvukařem, tento kurz ho z Vás neudělá, ale poskytne Vám solidní základ. Pak už to chce jen léta praxe, ale tomu se zkrátka nevyhnete. Kurz bych asi nedoporučil někomu, kdo nemá se zvukem vůbec žádné zkušenosti, ale pro muzikanty a zvukaře na všech úrovních bude vždy přínosný. 

Lukáš Tejnor školní rok 2021-2022


Vzhledem k tomu, že moje přítelkyně zpívá již dlouho v kapele a já ji doprovázel na jejich vystoupeních, dostal jsem se i blíže k ozvučování těchto akcí. Protože mě zajímalo, jak vše probíhá, koukal jsem i pod ruce jejich zvukaře, který mi ukazoval, co a jak je potřeba k nazvučení hudební produkce. Dostal jsem od něho nabídku, jestli bych mu nechtěl se zvučením pomáhat a já, protože jsem nikdy nic podobného nedělal, stál před rozhodnutím, jak na nabídku reagovat.

Vím, že je to velmi zodpovědná práce, a tak jsem začal hledat informace o zvučení, o zvukařských kurzech, o všem, co se dá dnes na sociálních sítích nalézt. Zvukařská škola Jindry Varhana mě zaujala svým konceptem, tím že to není pouze víkendový kurz, ale škola, která probíhá dlouhodoběji se členěním na různé kapitoly zvukařiny, počínaje základem akustiky a konče reálným zvučením a upravováním nahrávek. Samozřejmě jsem hledal i reference a hodnocení, které bylo velmi pozitivní a k mému rozhodnutí tento kurz navštěvovat přispělo.

Výuka byla velmi profesionální, od základů, což jsem jako úplný začátečník uvítal. Všichni lektoři jsou opravdu profesionálové s bohatými zkušenostmi a mě samotného překvapilo, jak se zaujetím o svém řemesle dokáží vyučovat, vysvětlit spoustu teoretických věcí a předat i poznatky z vlastní praxe.

Bohužel kvůli pandemii koronaviru v začátku letošního roku nám utekla praktická část, která by byla jistě velice zajímavá a přínosná, ale to již se nedá nic dělat, praxi si odzkouším sám.

Je mi jasné, že abych se stal zvukařem, natož dobrým, budu potřebovat ještě hodně času, spousty vystoupení a mnoho dalších rad, ale Zvukařský kurz byl skvělým startem do tohoto světa. 

Michal Hegr (12. ročník 2019-2020)


 

Pro studium zvukařské školy jsem se rozhodl zejména proto, abych si rozšířil obzory o zvukařské praxi a technice. Znalosti se mi následně budou hodit při nahrávání v domácím studiu a při koncertování s kapelou.
Bohužel nejsem aktivní zvukař, spíše amatérský muzikant, proto mi teoretické hodiny již od začátku dávaly pořádně zabrat, většina informací pro mě byla naprosto nová. Během kurzu nám bylo odhaleno čeho všeho se zvukařina týká a co vše by měl dobrý zvukař znát a ovládat. Přednášky byly srozumitelně koncipované a logicky navazovaly jedna na druhou. Informací bylo spousta a opravdu se potvrdila slova Jindry Varhana, který na úvod kurzu pronesl větu o tom, že kurz nás sice dobře vybaví pro zvukařskou praxi, ale zvukaře z nás však bohužel neudělá – zvukaře z nás udělá až dlouhodobá praxe. Na konci kurzu vidím, že měl naprostou pravdu, protože bez praxe dobrý zvukař opravdu z nebe ještě nespadl a dlouho ještě nespadne.
Osobně bych v rámci kurzu uvítal více praxe za pultem. Dokáži si představit, že bychom v hodinách například zkoušeli smíchat na daném pultu multitrack tak, aby to znělo co nejlépe. Toto jsme sice zkoušeli při některých prezentacích digitálních mixů, ale když máte každou hodinu jiný mix, těžko se s ním můžete více sžít. Také mě mrzí, že jsem nemohl být na všech hodinách, nebylo vždy jednoduché uvolnit se z práce. Zároveň jsem přemýšlel nad možností streamování přednášek online, což by mohlo rozšířit i počet posluchačů kurzu. Otázkou by rozhodně bylo jak zabránit tomu, aby se přednášky neobjevily na veřejných serverech typu youtube. Každopádně určitým vzdělávacím trendem této doby je být online a šlo by se například poučit z online platforem, jako jsou Coursera, edX, Udemy, Udacity a další. Na druhou stranu je pravda, že daný lidský faktor žádný online kurz jen tak nenahradí.
Kurz bych rozhodně doporučil všem začínajícím, ale i pokročilejším zvukařům, každý si tam najde, to co ho zajímá. Na kurzu je mj. skvělé i to, že se seznámíte s novými kolegy a můžete si mezi sebou vyměňovat užitečné informace. Já se tak díky tomu dostal na zvučení do jednoho pražského klubu, kam mě vzal kolega z kurzu a vyzkoušel jsem si díky tomu mix Souncraft UI.
Rád bych poděkoval všem kantorům, Jindrovi, Honzovi Šafaříkovi, Láďovi Greinerovi, Radkovi Jandovskému, Martinu Morávkovi a všem přednášejícím ze spolupracujících firem za veškeré informace z praxe, které se nám pokusili předat a za jejich obrovské nadšení a úsilí. Zároveň se těším na pokračování v rámci KURZU2 – nahrávání v editačním software Pro Tools.

Ondřej Mačát (11. ročník 2018 - 2019)


 Ke kurzu zvukaře jsem se dostal v období, kdy jsem skončil po několika letech v práci a přemýšlel jsem o budoucím zaměstnání, které by mě více naplňovalo. Jelikož se již od konce základní školy věnuji zpěvu a tvorbě skladeb, chtěl jsem svůj koníček rozvinout více do hloubky a vyhledal jsem si na internetu kurz zaměřený na zvuk. Školu Jindry Varhana jsem si vybral kvůli dobré vzdálenosti z mého domovského města Ústí nad Labem a také kvůli termínu, jelikož na konci srpna jsem začal hledat a tento kurz začal 8. řijna. Jsem však velmi rád, že jsem se dostal právě do tohoto kurzu.

Již v úvodní hodině jsem se dozvěděl informace týkající se průběhu výuky a byl jsem z nich velmi nadšený. Teoretická část obsahovala všechny myslitelné oblasti: od zvuku obecně, jeho šíření v různých prostředích, dále snímání, vedení do mixážních pultů, na které jsme měli přednášky od profesionálů s názornou ukázkou pultů a práce na nich, přes probrání reproduktorů až po náhled do stránky autorského práva. Jednalo se sice o ucelený objem informací pro základní porozumění práce se zvukem, nicméně moje teoretické obzory se rozšířili až za rámec mého očekávání a mám pocit, že již mnohem lépe rozumím práci se zvukem a používanému materiálu. Na přednáškách se vystřídali různí lektoři s několikaletou praxí v oboru a každý působil velmi přátelsky a bylo vidět, že je jejich odvětví baví a mají veliký přehled.

Více než z teoretických informací jsem se však již na první hodině těšil na praktickou část výuky, ve které jsme se měli zúčastnit přípravných prací na živé vystoupení kapely v Lucerna Music Club. Do začátku kurzu jsem totiž o živém zvučení nevěděl téměř nic, zajímala mě především studiová práce. Musím však říci, že už během kurzu se ke mě dostala možnost pomoci se zvučením koncertů v Ústí nad Labem přes známého, kde jsem měl možnost podívat se na přípravné práce, zvukovou zkoušku a rovnou i přidat ruku k dílu. Dokonce ještě před samotnou odbornou stáží jsem si pořídil nový mixpult a odzvučil jsem malý koncert svému známému muzikantovi v Praze. Během lekcí zvukařské školy se mi tento svět odkrýval stále více a netrvalo dlouho, než jsem nakoupil nová zařízení a aplikoval získané dovednosti v praxi. Poté na samotné stáži jsem si mimo práce zvukařů na pódiu všímal samotných prostorů, řešení zvuku prostřednictvím polohy PA a frontfillů, zvoleného vybavení a také práce PA zvukaře za pultem DiGiCo. Ještě před koncem samotného kurzu nás čekalo seznámení s programem ProTools a jelikož je to světově nejrozšířenější DAW software, určitě se v budoucí kariéře s tímto programem potkáme a alespoň základní seznámení bude do budoucna neocenitelné.

Celkově hodnotím tento kurz jako velice přínosný a nenapadá mě nic, co by se dalo změnit nebo vylepšit. Přátelský přístup, profesionální náhled na teorii i na nejnovější techniku na trhu, odborná stáž s možností výběru koncertu nebo televizního vysílání a základní seznámení s předním programem na softwarovou postprodukci...  Jsem velmi spokojen a doporučuji kurz každému, kdo si chce prohloubit znalosti o zvuku, nebo chce získat větší povědomí o práci a zvukové složce ve studiu, živém vystoupení či v rámci televize a filmu.

Tomáš Buchl (11. ročník 2018 - 2019)


Do kurzu jsem se přihlásila hlavně z důvodu, abych se dověděla, co všechno nevím. Člověk jakmile začne dělat zvukařinu a má už něco naposlouchané, si povětšinou myslí, že je mistr světa a zvládne vše. I mně scházela patřičná pokora k tomu, abych si uvědomila, co všechno se potřebuji naučit.
Informace, co zazněly v kurzu a jsou napsány ve skriptech (které teď čtu před spaním místo pohádek :), člověk nikde nenajde a nikdo mu je neřekne. Na všechno si zvukař musí přijít sám dlouhými léty praxe, kterou já ještě nemám.
Kurz mi byl schopný zkrátit dobu, po kterou bych marně hledala informace jak po známých, tak po internetu a rozhodně bych nemohla na 100% říct, že jsou věrohodné.
Nyní mám tedy povědomí o rozdělení a charakteristice jednotlivých zařízení, o značkách a o tom, jak nejlépe sortiment vybírat. Praktických informací rozhodně nebylo málo, ovšem mrzí mne, že jsem se nemohla zúčastnit všech přednášek a díky tomu jsem o hodně informací přišla.
Co bych na kurzu vylepšila? Rozhodně propojitelnost se skripty. Často mi přišlo, že člověk v hodinách nemohl aktivně pracovat se skripty.
Nicméně hodiny, které mi daly nejvíce, byly ty úvodní – teoretické. Spojily mi všechno, co jsem se dověděla při zvučení a sjednotily mi to, co jsem se dověděla ve škole.
Kurz bych určitě doporučila každému, kdo zvučí. Naopak bych jej nedoporučila úplným začátečníkům, co teprve přemýšlí o dráze zvukaře.

Barbora Skřečková (9. ročník 2016-2017)


 

Na kurz pro zvukaře jsem se přihlásil po 15 letém zvučení místních kapel na zábavách a plesech, s tím že si rozšířím všeobecné znalosti z oboru zvukové techniky. Po prvních pár hodinách jsem pochopil, že se nebude jednat jenom o tom, že kompresor komprimuje a zesilovač zesiluje.
Výuka začala od úplných základů, kdy jsme se dostaly k tomu co to vlastně zvuk je, jak vzniká a jak se šíří. Trochu náročnější bylo se vrátit k fyzice, se kterou jsem přišel do styku naposledy před 30 lety. Po základních znalostech přišel na řadu blok přednášek Honzy Šafaříka o mikrofonech, reproduktorech a procesorech. Honzovy přednášky jsou mimo technických údajů a postupů přímo nacpány osobními zkušenostmi ze zvukařské praxe a hlavně je vidět že je tento obor jeho koníčkem. To vše doplňoval Jindra Varhan ještě svými zkušenostmi, takže jsme se opravdu nenudili.
Kromě těchto přednášek, týkajících se základů práce zvukaře jsme si vyslechli základy používání elektrické sítě, riggingu, něco o autorských právech a spoustu dalších informací. Samostatným blokem byly předváděčky jednotlivých mix. pultů různých výrobců a práce s nahrávacím software Pro-Tools, kterou přednášel Láďa Greiner.
Tímto shrnutím celého zvukařského kurzu bych chtěl poděkovat za zkušenosti, které mi byly předány, a věřím, že je budu zdárně využívat ve své praxi. Kurz je celkově dobře organizován, přednášky jsou mimo teorie plné praktických zkušeností a mohu ho jenom doporučit všem, pro které je zvukařina koníčkem, nebo i zdrojem příjmů.

Radovan Hájek (8.ročník 2015-2016)

Jako aktivní muzikant a začínající zvukař jsem se pro absolvování kurzu rozhodl hlavně proto, abych se dozvěděl o problematice zvučení a mohl získané znalosti později uplatnit i jako muzikant, ale hlavně jako zvukař.

Kurz všeobecně splnil moje očekávání a v mnohém ho i předčil. Úvod kurzu byl pro mě zajímavý už kvůli tomu, že jako konzervatoristu mne středoškolská fyzika úplně minula. Přednášky o základech akustiky a šíření zvuku mi zodpověděly mnoho otázek, na které jsem do té doby neznal odpovědi a hlavně mě naučily spoustu nových poznatků a vědomostí. Teď už jen, aby si je zapamatoval a uvedl do praxe..
Jedny z nejzajímavějších přednášek se týkaly mikrofonů. Jejich typologie, vhodný výběr, charakteristiky a možnosti užití jsem v průběhu měsíců uváděl do praxe a výsledný zvuk v mém podání se v některých případech rapidně zlepšil. Tady bych velmi ocenil přístup Honzy Šafaříka. Ukázky z praxe i fígle, které se nám snažil předat, se hodí a určitě zrychlí práci při samotném ozvučování.
Následujících několik předvánočních ukázek na téma dynamických a efektových procesorů padlo v mém případě asi na tu nejúrodnější půdu. S těmito procesory jsem do té doby přišel do styku minimálně a učil jsem se s nimi pracovat metodou pokus/omyl. Po opět skvělých přednáškách Šáfy je mi spousta věcí mnohem jasnějších a zase bude záležet jen na mě, jak teorii převedu do praxe a jak si jednotlivá zákoutí nastavování procesorů vyzkouším a osvojím.
Závěrečná část kurzu probíhala na téma nahrávacího a editačního softwaru Pro Tools. Zpočátku jsem si nebyl jistý, jestli toto téma bude pro mě natolik přitažlivé, jako témata předchozích částí kurzu. Díky naprosto famózním znalostem, ochotě předat co možná nejvíc poznatků a informací a neskutečné trpělivosti Ládi Greinera odcházím i z této části kurzu nadšený. Člověk sice během pár přednášek není schopen pochytit všechny fígle a radosti práce v tomto softwaru, ale pro základní práci a editaci je do následující praxe vybaven řádně!
Téma lektorů bych rád rozebral zvlášť. Sám jako učitel hudby vím, že velmi často je obtížené předat své teoretické i praktické rady nezasvěceným, nebo téměř nezasvěceným posluchačům. Proto jsem byl velmi zvědav na úroveň přednášejících, jejichž hlavní náplní práce nejsou přednášky, ale práce zvukaře. V tomto ohledu jsem byl velmi potěšen. To s jakou trpělivostí a ochotou přistoupili všichni lektoři a přednášející k přednáškám a jak často i několikrát opakovali a vysvětlovali odpovědi na (teď už pro nás) triviální otázky… Za to všechna čest a smekám klobouk. Pokud bych měl přeci jen vyzdvihnout jednoho přednášejícího, pak za sebe volím právě Láďu Greinera. Člověk s obrovskou dávkou znalostí, zkušeností a ochoty, který přitom vše vykládá až triviálně jednoduše… Navíc vše podkládá příklady z praxe.. Prostě geniální a za tohoto člověka obzvlášť díky!!!

Marek Šteigr (8.ročník 2015-2016)

Zvukařský kurz který jsem absolvoval mi rozšířil znalosti o problematice ozvučování. Odborné přednášky  Honzy Šafaříka, který s náma prošel od základů užívání mikrofonů přes dynamické a efektové procesory až k mixážním pultům. Zajímavá byla i prezentace firem, které nabízí ty nejkvalitnější produkty digitálních mixážních pultů na trhu. Člověk měl srovnání jak které zařízení se ovládá a jak je na tom po zvukové kvalitě.

I Jindra se nám věnoval a jeho dlouholetá praxe je opravdu znát. Jeho přednášky byly věcné a srozumitelné k danému tématu. Možná bych jen přidal na praxi přímo s Jindrou na jeho zvukařských kšeftech v terénu, kde by se po malých skupinkách žáků  mohl věnovat praktickým ukázkám a i jemu by se uvolnili ruce při zapojení a mohl se plně věnovat nastavení systému. Také nemůžu zapomenout na kluky z firmy EKOLA o akustických úpravách interiérů a Ládi Grainera který nás zasvětil do základů ovládání softwaru Pro Tools.
Teď už záleží jen na nás jak uplatníme své znalosti v praxi, kde se dostaneme a prosadíme v této těžké konkurenci, protože jak sem poznal výsledná kvalita zvuku nezáleží jen na znalostech, ale také na kvalitní technice  která stojí astronomické částky...

Kamil Holub (7.ročník 2014-2015)

Do zvukařské školy jsem se přihlásil především proto, abych si rozšířil obzory a pochopil zvuk a akustiku pro využití v domácím studiu. I přes to že je kurz zaměřen na live zvučení, se kterým jsem neměl doposud zkušenost, po první přednášce, kdy nám Láda Greiner vysvětlil všeobecné základy zvuku v křivkách, jsem si byl jistý že získané poznatky
využiji i jinde než na stage. Kurz mne prekvapil svým rozsahem, kdy jsme se od stavební akustiky ci dráteničení s Radkem, přes mikrofony a dynamické processory, ekvalizery a reproduktory zdárně dostali až k mixum a live zvučení. Přednášky Jana „Šáfy“ Šafaríka, které byly leckdy nad rámec, stejně tak jako organizace a přednášky pod vedením Jindry Varhana utvrdily o profesionalitě školy. Osobně bych sice místo předvádecek mixu uvítal spíše akční live praxi „v terénu“, jelikož jsem live zvucením neposkvrněn, chápu však že většina kolegů studentů je z branže a mohlo by to pro ně být nudné.
Rád bych poděkoval výše zmíněným za předání svých zkušeností a těším se na další poznatky při navazujícím KURZu 2 Mix a Master.

Martin Švec (7.ročník 2014-2015)

Kurz zvukaře jsem si vybral, protože mám rád hudbu a baví mě její tvorba. Měl jsem představu, že získám mimo jiné i informace, které by přispěly ke zlepšení zvuku vlastních nahrávek. Získal jsem ovšem daleko víc.

Mimo očekávané náplně výuky (práce s technikou, metody snímání zvuku) mě potěšily i hodiny klasické fyziky o zvuku.

Informace o normách přenosu třeba televizního signálu ( pilotní kmitočet ) nebo o možnostech rušení různými frekvencemi z neodstíněných zdrojů mi zase pomohli trochu pochopit, co vnímám.

Zajímavé byly i přednášky o historii ozvučování, vývoji techniky a jejích průkopníků. 

Co se týká rozložení vykládané látky, vše proběhlo ve snesitelném tempu. Pro začátečníka možná v trochu zběsilejším ale pro pokročilého tak aby se nenudil. Přístup přednášejících byl věcný, srozumitelný a přátelský.

Ač je kurz zaměřen na práci zvukaře, přednášky svým rozsahem zasahují i do jiných oborů zabývajících se pojmem zvuk.

Daniel Darola (7.ročník 2014-2015)

Musím říct, že jsem si ze začátku moc neuměl představit, jak bude výuka probíhat. Avšak z úvodní teorie dostali jsme se poměrně rychle do praxe, kdy jsme si mohli sami vyzkoušet nejnovější mixážní pulty firem jako Yamaha, DigiDesing, DiGiCo a mnoha dalších, mohli jsme být svědky nazvučení kapely či účastníky odborných stáží.

Na přednášejících bylo vidět, že nejsou učitelé a učením se neživí, jsou to však profesionální zvukaři, kteří se opravdu snažili předat nám toho co nejvíc z praxe. Na kurzu panovala přátelská atmosféra, lidský přístup vyučujících byl vskutku milý. Nejvíce mi asi vyhovoval způsob výuky Ládi Greinera (pedagog FAMU a FAMO), který nás učil Pro Tools, ale i zbylí přednášející v čele s Jindrou Varhanem a Honzou Šafaříkem rozhodně mají co předat a jejich výklad byl přínosný a obohacující.

Alan Sýs (5. ročník kurzu 2012-13)

Do Zvukařské školy jsem se přihlásil s velkým očekáváním. Hlavním impulzem byl můj zájem o danou problematiku a chuť stále rozšiřovat své znalosti. Ještě při počátku prvního vyučovacího dne jsem měl dojem, že nepřicházím zcela bez znalostí. Jak ale řekl Jindra: „tahle škola z vás zvukaře neudělá“ a čím dál víc mi docházelo, co tím myslel. Jakožto laik a zvukařské embryo jsem si postupně začal uvědomovat, že tento obor je tak neuvěřitelně široký, že ani roční, ani několika roční kurz nemůže vynahradit chuť stále a stále získávat nové informace, prakticky se zdokonalovat v práci a zejména s vděkem přejímat informace a poznatky od zkušenějších kolegů „opravdových zvukařů“. Odbornost lektorů a přednášejících, to je opravdu zcela nezpochybnitelná deviza, u které jsem ani na minutu nezaváhal, jestli investice do tohoto vzdělání byla opodstatněná. Od prvních hodin vedených panem Moulíkem a panem Posekaným ze Soningu pokračovala výuka vždy na vynikající úrovní, kterou udržoval Jindra Varhan svým věcným a jasným výkladem doplněným o zkušenosti z praxe. Následovaly přednášky Honzy Šafaříka, kdy nám ve velice zajímavých blocích dal nahlédnout do svých impozantních a až „lexikonovitých“ znalostí v oboru mikrofonů, equalizerů a dynamických procesorů. Výčet pak uzavírá Ladislav Greiner, který svojí odborností a strhujícím výkladem „bez poznámek“ udělal tečku za školním rokem 2012/2013 . Nesmím ale zapomenout zmínit asi tu nejdůležitější informaci, kterou poslední jmenovaný uvedl a která byla pro mne osobně nejdůležitější. A sice, abychom se nikdy nesnažili obsáhnout zvukařinu jako celek, ale soustředili se na tu část, která je nám nejbližší. Ve spojení s Jindrovým rčením“ všechno souvisí se vším“, jsem si pak udělal jasnou představu, jak se znalostmi naložím a v čem se dál chci zdokonalovat. Rád bych ovšem krom superlativ zmínil i to, co může posloužit jako zpětná vazba pro následující ročníky. V první řadě bych rád uvedl, že seznámit se s novými digitálními pulty bylo velice zajímavé, ale časová dotace na jejich představení a celkový počet jednotlivých modelů mi přišla až zbytečná. Pro mne ani spolužáky, kteří nejsou aktivními zvukaři na digitálních pultech, byly informace příliš obchodně reprezentativní a možnost porovnat si či vyzkoušet při absenci dovednosti jejich ovládání byla v postatě zbytečná. Moje představa byla taková, že dlouhá vyučovací dotace poslouží k základnímu zaškolení nejužívanějšího typu mixu jako v případě programu AVID Pro Tools a další modely už budou prezentovány v kratším sledu a spíše pro porovnání. Druhou věcí a může se to zdát jako podružnost, je prostor přednášek. Byl sice prostorově vyhovující, ale nezřídka jsem nabýval dojmu, že budu muset odejít z důvodu někdy až nepříjemného chladna v sále. Ovšem vzhledem k faktu, že nadále bych se rád věnoval zdokonalování v programu Pro Tools a druhý problém vyřešila jedna vrstva svršku navíc, nejedná se o problém, který by mě byť jen na chvilku dovedl k myšlence, že celkový program školy nesplnil mé očekávání a organizátorům, lektorům i patronátní škole za něj velice děkuji.

Alexandr Matiaš (5. ročník kurzu 2012-13)

Kurz byl pro mě velmi přínosný zvlášť v teorii......... jinak jsem zvukař-amatér a hlavně samouk. věnuji se vlastně muzice někdy od puberty. Na většinu věcí co se týče zvučení jsem přišel praxí za provozu což mi dalo také hodně........ prostě mě do toho hodili a ukaž co umíš,protože věděli že mě muzika baví..... Opravdu myslím že kurz je skvělý....... a hlavně pro všechny,každý z nás myslím si něco z kurzu pozitivního odnesl , ať úplný amatér tak poloprofesionál. Děkuji všem,kteří se na kurzu podíleli a zvlášť Jindrovi za skvělou organizaci a návaznost přednášek aby to všechno mělo nějaký smysl.... Tomáš Smetana(5. ročník kurzu 2012-13)

Jelikož jsem v daném oboru víceméně naprostým nováčkem (jsem hráčem a hudebním teoretikem), začátek pro mne měl trochu rychlý spád a spousta informací se mi jevila hůře pochopitelná. Naštěstí jsem si mohl o drtivé většině přečíst ve skriptech, které jsme hned na první hodině obdrželi, takže po nějakém měsíci jsem se chytal už mnohem více. Líbily se mi praktické ukázky u témat jako mikrofony, reproboxy nebo mixážní pulty, ale nejvíce mne zaujala práce s nahrávacím softwarem ProTools, což je oblast práce se zvukem, které bych se chtěl v budoucnu věnovat. V minulosti jsem už získal nějaké zkušenosti (ale spíše v roli pozorovatele) s programy Nuendo a Cubase, tak jsem rád za možnost srovnání a objasnění základních postupů, které jsem doposud nebyl schopen pořádně pochopit. Tyto lekce však pokryly spíše jen základy a rád bych se dozvěděl více, možná bych byl radši, kdyby bylo více lekcí o studiové praxi a méně o té ozvučovací. Nicméně jsem rád za všechny získané informace. Nutno ještě podotknout, že všichni lektoři byli vysoce kvalitní, velmi ochotní a trpěliví, působili velice příjemným a kolegiálním dojmem. Věřím, že spoustu poznatků, které jsem od nich získal, budu moci v budoucnu efektivně použít, usnadnit si díky nim spoustu práce a vyhnout se mnohým nepříjemnostem.

Tomáš Janoška (4. ročník kurzu 2011-2012)

Kurz byl jedním slovem úžasný. Vstupoval jsem do něj lehce s obavou, že nebudu stíhat velké množství informací jelikož se tomutu témate věnuji teprve 2 roky, ale nakonec bylo všechno super. + poloha školy i doba výuky + přístup ke skriptům i digitální verzi přednášek + způsob výkladu hlavně Jana Šafaříka, Jindřicha Varhana a Ondřeje Mušky + systém testů přes moodle + spousta informací nad rámec přednášek + praktické ukázky techniky a práce s ní - ne všechny testy bylo možno vypracovat přes moodle, rád se k ním třeba vracím a znovu si informace procházím - více hodin věnovat opakování, ale chápu, že při rozdílným zkušenostem všech studentů a nedostatku času to není možné Chtěl bych vám poděkovat, že jsem se mohl vaše kurzu zúčastnit. Byla to neopakovatelná zkušenost, která mne rozhodně posunula v tomto oboru během krátké chvíle tam, kam bych se jinak dostával roky praxe. Pokud budete pořádat další navazující kurz, určitě bych se rád přidal.

Jan Svoboda (4.ročník kurzu 2011-12)

Mnohokrát děkuji za zvukařský kurz kterého jsem se mohl zúčastnit. Pro mně jako technika zvuku začátečníka s krátkou praxí na různých profesionálních i amatérských akcí byl velkým přínosem. Perfektní organizace, osnova témat, přístup přenášejících i vedoucího kurzu. Místo konání i školné považuji za zcela adekvátní. Nemám jediné připomínky ke kurzu. Na kurz jsem se přihlásil také na základě reference od studenta z dřívějšího ročníku. Budu také dále doporučovat tento zvukařský kurz.

Lukáš Jarath (posluchač 4. ročníku kurzu 2011-12, nyní zvukař u firmy T-Servis)

Pro mě, jako pro naprostého začátečníka, jehož zvukařská praxe končila u zapojení reproboxů k hifi věži, to byl vpravdě "velký krok pro člověka, i když zcela nepatrný pro lidstvo" :-). Takže ani naprostí začátečníci se nemusí bát. Navíc lektoři jsou nejen zkušení odborníci, ale i fajn chlapi, výsledkem tedy byla příjemná neformální pracovní atmosféra a do školy jsem se tak těšil nejen na další informace. A do dneška (tedy přes rok) jsme v kontaktu, když potřebuji s něčím poradit. A jak tedy po roce? Od zapojení hifi věže jsem se celkem lehce přesunul k ozvučování velkých univerzitních akcí a jsem celkem rozumně schopen diskutovat o dalších zvukařských instalacích v učebnách a sálech. Tím jsem ale nechtěl říct, že je kurz pouze pro začátečníky. Rozhodně i zkušenější se dozví mnoho nového a zajímavého!

Honza Florian, Česká zemědělská unviverzita v Praze, (3. ročník kurzu 2010-2011)

Zvukařskou školu ze svého pohledu považuju za velice přínosnou. Sám Jindra Varhan mi předal mnoho informací, zkušeností a rad. Ovšem nejen Jindra, ale i David Hysek který rozumí všemu co je digitální a hraje, ale tak i Honza Šafařík který na kurzu vnáší světlo především do světa mikrofonů, ale nejen tam. V podstatě nebyla otázka na kterou by mi pánové nedokázali odpovědět, pokud se týkala zvuku. Stejně tak jsem díky kurzu získal kontakty na odborníky u kterých najdu radu i dnes po letech.

Vojta Uhlíř (posluchač 2. ročníku kurzu 2009-2010, nyní majitel a zvukař firmy UV-Audio - www.uv-audio.cz )

Jakmile mi certifikát trochu oschl a předvedl jsem svému okolí, co jsem se získanými znalostmi vytvořil, začaly se objevovat požadavky na moje služby. Připravuji se k nahrávání dema kapely mého kamaráda a dvou dalších seskupení. Na obzoru se mi rýsuje i první profesionální kšeft. Vy, budoucí studenti dalšího kurzu, budete mít výhodu v tom, že už bude vyladěný a vylepšený podle zkušeností a připomínek nás všech, kdo jsme se účastnili prvního běhu. A i ten, přestože byl v podstatě testovací, už měl vysokou úroveň!

Karel Netík (1. ročník kurzu 2008-2009)
Zobrazeno: 30180