Zvukařská škola

Roman Pinkas 2022-2023

Kategorie: Studentské práce
Zveřejněno pondělí 24. duben 2023 13:39
Napsal jindra

Součástí zvukařského kurzu byla i odborná praxe. Účastnil jsem se tří praxí. Jednou v divadle Archa, kde probíhalo natáčení pořadu Show Jana Krause a poté dvakrát v Lucerně Music Baru.

Na první termín v lucerně jsme s kolegou dorazili o dvě hodiny později, kdy kapela už byla nazvučená a zadrátovaná. Místní zvukař pan Kulich měl plné ruce práce se zvučením a na otázky nebyl prostor. Proto jsme se přihlásili na další akci o týden později. Nenechali jsme nic náhodě a oproti plánovanému termínu jsme na místo dorazili o hodinu a půl dříve, bohužel jsem se nedostali dovnitř, tak jsme volný čas vyplnili návštěvou pivnice (na doporučení Jindry) hned naproti. O půl hodiny později jsme se dostali do objektu Lucerny a co čert nechtěl, vše již bylo hotovo a djské mašinky byly zadrátovány a připraveny. 

Oproti minulému týdnu na nás měl p. Kulich čas a vše nám předvedl a ukázal. Dozvěděli jsme se nejen o moderním vybavení, ale zabrousili jsme i do historie s ukázkou fotek.

Další praxí byla účast na natáčení pořadu Show Jana Krause. V divadle Archa jsme absolvovali zvukovou zkoušku a večerní natáčení. Celou praxí nás provázel Láďa Greiner, který se nám postaral o bohatý výklad. Zajímavostí je, že se celý pořad předtočí a sestříhá z hodiny a půl na 50 minut. Další zajímavostí je, že vystoupení kapely se natočí bez diváků a použije se v záznamu.

 Večer jsme se účastnili živého mixu mluveného slova v přenosovém voze. Tuto praxi hodnotím velmi kladně a doporučuji ji všem.

Lukáš Tejnor 2021-2022

Kategorie: Studentské práce
Zveřejněno středa 11. květen 2022 9:51
Napsal jindra

Ve tvrtek 31. 3. 2022 jsem ml v rámci zvukaského kurzu tu est zůčastnit se odborné stáe v Lucerna Music Baru. To místo dobe znám, jako celoivotní hudební fanouek jsem se jimnohokrát ocitl pod tamním pódiem, tentokrát se mi vak na mj oblíbenklub naskytl zcela jinpohled. Díky pátelskm a ochotnm zvukařům jsem ml monost poznat nová zákoutí Music Baru, nahlédnout do zvukaské praxe a do svta profesionálního zvuení koncert.

Hned po mém píchodu se seznamuji s monitorovm zvukaem Vakem a s hlavním zvukaem Kulichem. Zatímco moji noví prvodci zapojují odposlechy a mikrofony v rámci pípravy na zvukovku Timudej, procházím si hlavní sál a obhlíím mixání pulty. Vaek ídí odposlechy z místa vedle pódia za pomoci mixáního pultu DiGiCo SD9, zatímco Kulich má na starosti zvuk ped pódiem, k jehoúpravmu slouí vtí pult DiGiCo SD8. Ten je umístn po levé stransálu naproti klastru reproduktorznaky L-Acoustic, ze kterch je sloen místní PA systém. Kulich tedy nesídlí pímo ped pódiem, a tak musí pi zvukové zkouce asto procházet sál, aby se pesvdil, e ve zní tak, jak má i v místech uprosted sálu.

Timudej ten veer vystoupili ve sloení bicí, basa, klávesy, elektrická kytara a zpv. Do sestavy obvykle patí i saxofonista, tentokrát se vak museli obejít bez nj. Kulich ped zvukovou zkoukou vyvolává jednu ze scén, které si do pultu uloil, apoté provádí dalí úpravy zvuku. Ve probíhá bez velkch problém. Zajímavé je, e kytarista nepouívá kombo a hraje pes kytarovmodul a bubeník zase pouívá trigger modul pro pimíchání elektronického kopáku a virblu do zvuku bicích, praby to neznlo jako rock, ale spíjako disko.

Po zvukovce Timudej mKulich zve na pódium, teje trocha asu si ho projít. Tak jako vechny cesty vedou do íma, vechny signálové cesty v Music Baru vedou do malého kumbálku za pódiem. Zde se nalézají stageboxy k obma pultm, zesilovae monitora PA systému, stojany pro mikrofony a dalí vybavení nutné pro ozvuení pódia. Zkoumám mikrofonové osazení bicích a Kulich se rozpovídá o mikrofonech Audiotechnika 450, z nichjeden snímá hajtku a druhslouí jako overhead. Prje jako zvukaWohnoutpouívá na snímání elektrické kytary a zatím nenael mikrofon, kterby se tyistapadesátce v tomto smru vyrovnal.

Prohlídka je peruena nástupem kapely Circus Problem na zvukovou zkouku. Devítihlavá hydra obsazuje pódium, které je náhle pepleno muzikanty. V sestavjsou bicí, housle, akordeon, pozoun, trombón, dva klarinety, kontrabas a basová kytara. Kapela dostává svému jménu, ukazuje se toti, e nazvuit ji je opravdu problém. Houslista nepouívá snímae, místo nich má na houslích pipevnnnástrojovmikrofon AKG. Podobnje na tom i kontrabasista a samozejmi ostatní muzikanti, pro jejichnástroje ani snímae pouít nelze. Basová kytara a kontrabas se natstí mají stídat, vjimkou je ovem poslední skladba jejich vystoupení, kdy mají hrát zárove. Kontrabasista se neohroenstaví

pímo ped basové kombo, ímdo svého nástrojového mikrofonu dostává plnou palbu zvuku baskytary. Kulich upravuje pozici kontrabasu a situaci se mu daí jaktakdostat pod kontrolu. Peslechy jsou vudypítomné. Situaci navíc komplikuje fakt, e ást PA systému je v Music Baru umístna za kapelou a muzikanti v pední plce pódia se tak nacházejí v ose reproduktor, codo jejich nástrojovch mikrofonposílá jednu vazbu za druhou a Kulich se poádnpotí pi snaze odzvonit prostor. V boji se zptnou vazbou mu pomáhá spektrální analyzátor zvuku, nonstop sputnna malém laptopu, usazeném v levé pední ásti mixpultu. Jakmile to zahouká, Kulich si v analyzátoru oznauje frekvenci vazby a pomocí ekvalizéru ji vyízne. Za cenu pilné práce zvukae a nkolika kompromisje kapela nakonec pece jen nazvuena. Mnoství nástrojse sice v prázdném prostoru Music Baru slévá dohromady, ale to se snad vyeí píchodem publika. Kapela si chce koncert natoit a frontman s Kulichem jetě řeí detaily kolem nástupu kapely. Poadavek je, aby muzikanti picházeli na pódium postupnse svmi nástroji, zapojovali se ana pódiu a po jednom se pidávali k úvodní písni, coKulich ihned odmítá, protoe by je musel postupnzapínat na mixpultu a pi tom, kolik jich je, by to mohlo velice snadno dopadnout patn. Dojdou ke kompromisnímu eení, kdy první pijde frontman s akordeonem, luskne prsty, a to bude signál pro Kulicha, aby ho zapnul, pak zane hrát. Ostatní nechají nástroje na pódiu, a pidají se pozdji spolen.

Máme tak hodinu a pl asu. Kulich mi vypráví o "strojovnod Kiíka" z poátku minulého století, která se nachází pod pódiem a nabízí mi prohlídku, kterou s nadením pijímám. Pibereme Vaka, scházíme doldo sklepa, ped backstagí uhneme dvemi vlevo a jsme ve strojovn. Kulich vykládá, jak se odtud díve ídilo zasouvání a vysouvání pódia, které bylo moné srovnat s podlahou, a vytvoit tak tanení sál. Uprosted pódia je kruhová ást, která slouila k vysunutí sólistky ze strojovny nahoru a jetkousek nad úrovepódia, aby na ni bylo dobe vidt. Dnes se tento mechanismus z hlavy Frantika Kiíka bohuel jinepouívá a strojovna slouí pouze jako zaívárna pro kuáky. Po exkurzi do nitra klubu zbvá jetpomrndost asu do koncertu, a tak se jdu oberstvit do jednoho z okolních fastfood.

Vracím se chvilku ped devátou a zaujímám své místo vedle hlavního zvukae. Circus Problem mají zaít v devt, ale dávají si na as. Kulich zatím vypráví, e se k práci v Lucerndostal, kdyna zaátku devadesátek se svm otcem poskytli klubu vlastnorunvyrobené reproduktory. Abyly kvalitní, pozdji musely bt nahrazeny znakou L-Acoustic, protoe zahraniním kapelám se pílinechtlo hrát pes zcela neznámPA systém, zatímco renomovaná znaka je pece jen zárukou kvalitního zvuku. Dozvídám se také, e Kulich provozuje studio, ve kterém nahráli Hentai Corporation svojí první desku, nco o jeho spolupráci s kapelou Wohnout (jak si kadý člen na svém vlastním tabletu sám ídí odposlechy) a dalí a dalí stípky ze zvukaského ivota.

V pl desáté na pódium konenpichází frontman kapely Circus Problem se svm akordeonem. Zapojuje se, samozejmzapomíná na smluvensignál a malou chviliku se diví, e jeho snaha oblait posluchae zvukem svého nástroje vychází naprázdno, ale hned si vzpomene, luskne prsty, Kulich na pultu zmákne písluné tlaítko "unmute" a publikum si konenmůže uívat intro první písn. Kdynastoupí

celá kapela a spustí spolen, sleduji, jak Kulichovy prsty taní mezi fadery a jak neustále provádí drobné korekce podle toho, co se zrovna dje na pódiu. Music Bar se nakonec oproti oekávání solidnzaplnil a na zvuku kapely je to velmi znát, jednotlivé nástroje jsou dobe slyet, zvuk use tolik neslévá jako v prázdném sále a zní to opravdu skvle. Pouze akordeon v plné sestavtrochu zaniká, na coKulicha brzy upozoruje jeden z návtvník, ale bohuel s tím nelze nic dlat. Kulich mi na pultu ukazuje, e akordeon jde na měřáku do ervench i kdynehraje - jen z peslech. Snímání nástroje je prý řeeno vestavnm elektretovm mikrofonem, kterse nachází uvnitkonstrukce a má na svdomí ne zrovna pkn, plechovzvuk. Na zkouku dostaující, na koncert v Lucerna Music Baru evidentnne. I pes tuto malou vadu na kráse odehrají Circus Problem solidní koncert. Hudba mbaví, akoliv tento ánr není zrovna mj álek kávy. Kulich si nkolikrát potebuje odskoit a dojít pro pivo, píleitostnse tak stávám hlavním zvukaem já. Poprvé mám "hlídat zpvy, ale radi opatrn". Samozejm, e nemohu odolat a potahám fadery o nkolik desetin decibelu sem a tam. Mít poprvé pod rukama zvuk v Lucerna Music Baru, kde jsem zail tolik skvlch koncertjako divák, je opojné a ovládá mnadení. Jindy mám zase stáhnout efekty na vokálech na konci skladby a podobnch píleitostí sáhnout si na mixpult je bhem veera jetnkolik. Circus Problem stídá kapela Timudej, tafetu pebírá se ctí, zvuk je na jedniku a celMusic Bar taní. ánrovjde tato hudba jiopravdu mimo m, ale sledovat dní kolem a Kulicha pi práci je stále zábava, take zstávám ado samého konce.

Jakmile kapela dohraje, Vaek pepíná PA na DJ (kterého není poteba zvuit, akorát je zapojen pes limiter, aby nezboil sál) a jde se balit. Nabízím pomoc. Kulich mnechává sloit stojany do kumbálu za pódiem a odnosit pár kabeldo malé místnstky v rohu, ale tím moje práce koní. Jetchvíli sedím s pivem v ruce, sleduji zábavu v sále a zvukae dokonující balení vcí a v hlavsi pitom pehrávám celveer. Byla to zábava, ale íkám si, e zvuit kapely na ivo je o sluch a nkdy zejmi o zdravrozum. Myslím, e studiová práce by mi v budoucnu sedla víc. Vaek s Kulichem jetuklízejí hlavní mixpult a jejich práce je tím dnes u konce. Aby ne, také je pl jedné v noci. S díky se s nimi louím a vyráím noní Prahou smrem do postele.

Jan Bartošek, ročník 2016-2017

Kategorie: Studentské práce
Zveřejněno pondělí 29. květen 2017 9:28
Napsal jindra

Lucerna Music Bar - koncert 15.3.2017 (UDG, Trocha Klidu, Ovoce)


Report z odborné stáže v LMB psaná sice muzikantem, avšak z pohledu (zatím) 'pseudo-zvukaře' :-)

V předložené závěrečné práci nejprve popíši průběh akce spolu s obecnými osobními dojmy a poté se přesunu do oblasti zaměřené na technické detaily.  V závěru práce přikládám
několik vlastních dokumentačních fotografií pořízených přímo během popisované odborné stáže.

Před jedním z nejvyhlášenějších hudebních klubů naší republiky, mezi něž L.M.B. bezesporu patří,
se nás ve smluvených 11:30 (!) všedního dne sešla skupinka 4 kurzistů. Tušili jsme, že je před námi dlouhý den, avšak podrobnější harmonogram dne jsme dopředu neznali. Brzký start celého hudebního dne v LMB přisuzuji právě odpovědně sestavenému harmonogramu pro ozvučení třech kapel a jejich zvukových zkoušek s dostatečnou rezervou, pokud by se vyskytly jakékoliv problémy. Celý harmonogram zcela jistě natáhlo plánované natáčení "koncertního" videoklipu kapely

Číst dál: Jan Bartošek, ročník 2016-2017

Petr Šedý 2018-2019

Kategorie: Studentské práce
Zveřejněno pondělí 29. duben 2019 12:27
Napsal jindra

  Během mé účasti na letošním kursu zvukaře jsem měl možnost absolvovat dvě odborné stáže. První stáží byla aktivní účast na natáčení televizního pořadu „Show Jana Krause“ a druhou stáží byla účast na přípravě, zvukové zkoušce a nakonec i koncertu Michala Hrůzy s kapelou, kde ještě účinkovala předkapela Nely.

 První stáž se uskutečnila v divadle Archa, kam jsme se s kolegy vydali za doprovodu lektora školy a televizního zvukaře Vládi Graubnera. Prvním místem, které jsme si mohli prohlédnout, bylo pracoviště přenosového vozu, který má za úkol nahrát celý pořad zvukově a následně smíchat do originální verze, která se tvoří vždy z úterý, kde je pořad natočen v divadle do středy, kdy je vysílám na TV Prima.  Láďa Greiner nám ukázal a vysvětlil jaké má k dispozici zařízení, jakou má kapacitu a ukázal nám i práci techniků, kteří začínali pokládat kabeláž mezi přenosovým vozem a divadlem Archa. Upozornil nás na úskalí toho spojení a to vzhledem k jeho délce, přes sto metrů. Následně jsme si mohli prohlédnout již připravenou dekoraci a byli jsme účastni i prvních příprava na zvuk v sále a první nastavování kamer.  Mohli jsme si projít zázemím a sledovat jakým způsobem a kde je možné napojit zvuk v místě produkce a kde se připojí zvukový výstup ze sálu, který se následně vede nahoru na ulici do přenosového vozu. Pak jsme měli možnost účastnit se zvukové zkoušky, kterou provedla kapela pana Krause s tím, že zvuk v divadle se zajišťuje zvukařem přímo v divadle. Ten nastaví zvuk tak, aby vyhovoval divákům, kteří na představení přijdou, stejně tak kapele a případně i zpívajícímu hostovi, kterého občas má v pořadu pan Kraus.

 Tady jsme měli štěstí, protože na toto představení byla pozvána Erika Stárková, hvězda odvysílaného televizního seriálu Most, která, představitelka jedné z hlavních rolí Dáši, alias Pavla, mimo svůj herecký obor, také zpívá zajímavé šansony.  Zajímavostí je, že zpívající host nazpívá, pro účely televizního vysílání svojí píseň dopředu, tedy ještě v době, kdy v divadle ještě nejsou diváci. Vybere ve spolupráci s hudebním režisérem tu správnou verzi a ta se následně v televizi vysílá. Při nahrávání písničky Eriky jsme měli možnost vidět práci místního zvukaře, který zvučí kapelu, hosty a měli jsme možnost vidět i mikroporty, které se připravují pro hosty.

Číst dál: Petr Šedý 2018-2019

Vojtěch Dlouhý 2009-2010

Kategorie: Studentské práce
Zveřejněno pátek 24. únor 2017 22:12
Napsal safa

Na úvod bych rád uvedl, že jsem se zúčastnil dvou odborných stáží. První stáž se uskutečnila 18.3.2010 a byla to příprava na Českou Miss v Thámově hale v Karlíně a druhá stáž proběhla 8.4.2010, byla to taktéž příprava a to na Miss ČR v kongresovém sále hotelu Clarion ve Vysočanech. A jelikož se obě akce vysílali živě následující sobotu, kdy jsem sám zvučil, tak jsem si nemohl prohlédnout celou věc po úpravě do televize. Alespoň jsem v obou případech nestál daleko od “nejkrásnejších” žen české republiky :-)

Česká Miss byla v produkci televize Nova a naším průvodcem se stal pan Marek Karas, který byl jedním z hlavních zvukových techniků. Poté, co jsme vešli do haly a prohlédli si zběžně interiér, musel pan Karas na generální poradu s produkcí a zákazníky a následně nás provedl. PA systém byl od firmy L´ Acoustics (nejsem si jistý typem, ale buď to byla nová série K1, nebo to byl V-DOSC systém. Jelikož měl sál ca. 100m na délku, byly tam ještě po stranách nazpožďované menší reprosoustavy, přesný typ mi již není znám. Celé to bylo spojeno s mixážním pultem od firmy Digidesign Venue Mix Rack system. Nutno dodat, že se po stranách haly a za stanovištěm režie ještě nacházely další reprosoustavy na

Číst dál: Vojtěch Dlouhý 2009-2010